درجاده...

چند روز پیش یک لاک پشت بی خیال مرگ خیره شده بود به افق واقعا بی خیال مرگ توی آینه کامیونی بکوب می امد ...

/ 0 نظر / 33 بازدید